📍1. คณะที่มีนักศึกษามาใช้สิทธิมากที่สุด เรียงลำดับ 1 – 3 ดังนี้
1.1 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 869 คน
มาลงคะแนน 677 คน คิดเป็นร้อยละ 77.91 (มอบโล่)
1.2 คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 784 คน มาลงคะแนน 513 คน คิดเป็นร้อยละ 65.43 (มอบโล่)
1.3 คณะศึกษาศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 1632 คน มาลงคะแนน 1046 คน
คิดเป็นร้อยละ 64.09 (มอบโล่)
📍2. คณะที่มีอัตราส่วนนักศึกษามาใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด เรียงลำดับ 1-3 ดังนี้
2.1 คณะวิจิตรศิลป์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 (มอบเกียรติบัตร)
2.2 คณะการสื่อสารมวลชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.28 (มอบเกียรติบัตร)
2.3 คณะนิติศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.24 (มอบเกียรติบัตร)
ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์