Smart Heart

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.งานพัฒนาทักษะชีวิต Life Skills Development

โทรศัพท์/ Fax : 053-943060

Website : https://sites.google.com/a/elearning.cmu.ac.th/life-skills-development/home

Facebook : https://www.facebook.com/activityCMU

2.งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ Disability Support Services

โทรศัพท์ : 053-943049 หรือ 053-943051

โทรสาร : 053-943044

Facebook : https://www.facebook.com/DSSCMU

Smart Health

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานกีฬา Sport Development Services

          โทรศัพท์ : 053-9430578

          Line  :  @sportcenterCMU

          Facebook : http://www.facebook.com/sportscenterCMU

งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ Scholarship Support and Wellbeing Services

1.งานทุนการศึกษา

          โทรศัพท์ 053-943032

2.งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

          โทรศัพท์ 053-941360

3.งานสร้างเสริมสุขภาวะ

          โทรศัพท์ 053-943047

Smart Character

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา Studen Ethice and Disciplines Development

1.งานสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

โทรศัพท์ : 053-943041

Facebook : https://www.facebook.com/DisciplineCMU

2.ควบคุมความประพฤตินักศึกษา ยาเสพติดแอล กอฮอลล์ บุหรี จัดระเบียบสังคม วินัยจราจร

โทรศัพท์ : 053-943041

3.งานวินัยนักศึกษา

โทรศัพท์ : 053-943067

4.งานด้านประสานงานราชการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร

โทรศัพท์ : 053-943041

5.งานสวัสดิการประกันอุบัติเหตุและนักศึกษาเสียชีวิต ส่งเสริมวินัยจราจรและหมวกนิรภัย

โทรศัพท์ : 053-943065

Facebook : https://www.facebook.com/สวัสดิการนักศึกษา-มชประสบอุบัติเหตุ

6.งานด้านสนับสนุนดำเนินงาน

โทรศัพท์ : 053-943041

Smart English

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานพัฒนานักศึกษาสู่สากล Intemational Development and Counseling Services

1.ให้บริการดูแลนักศึกษาด้านสุขภาพจิต

โทรศัพท์ : 053943043

Facebook : https://www.facebook.com/CMUMind

2.บริการจัดหางานพิเศษเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนและการส่งเสริมการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา

โทรศัพท์ : 053-943042

Facebook : https://www.facebook.com/CMUJobSearch

3.ส่งเสริมความเป็นสากลให้กับนักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร

โทรศัพท์ : 053-943034

Facebook : https://www.facebook.com/CMUExchangeActivities

Facebook : https://www.facebook.com/CMUINTCLUB

Smart IT

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไป General Administration

โทรศัพท์ : 053-9430639

Facebook : https://www.facebook.com/sddcmu

Smart Brain

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไป General Administration

โทรศัพท์ : 053-943039

Facebook : https://www.facebook.com/sddcmu