ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

(ตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งและกำหนดอำนาจและหน้าที่ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551) กองพัฒนานักศึกษา มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการส่งเสริมและ พัฒนานักศึกษา งานด้านกิจกรรมนักศึกษา และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติ

วิสัยทัศน์ : ของ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองโลกที่เป็นคนดี คนเก่ง และรับผิดชอบต่อสังคม”

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สู่การเป็นพลเมืองโลกให้เป็นคนดี คนเก่ง และรับผิดชอบต่อสังคม
 2. จัดบริการและสวัสดิการ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
 3. สร้างเสริมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นผู้มีคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตอาสา

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 2. จัดบริการและสวัสดิการ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
 3. สร้างเสริมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นผู้มีคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตอาสา

กลยุทธ์

 1. พัฒนานักศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ (Social Quality of Life)
 2. บูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษา และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
 3. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
 4. พัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skills) ให้แก่นักศึกษา ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 5. พัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาให้มีมิติเชิงวิชาการ โดยส่งเสริมการพัฒนางานประจำ สู่การศึกษา วิจัย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

สมรรถนะหลัก

 1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนานักศึกษา เป็นนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม  ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา)
 2. เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก Crowd Management