ส่วนที่ 1 โครงสร้างสายงาน

งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ Disability Support and Services

  1. บริการทั่วไปสำหรับนักศึกษาพิการ
  2. บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการเห็น
  3. บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการได้ยิน
  4. บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
  5. บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสติก และกลุ่มอื่นๆ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ

สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนร่วม
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการทุกคน
      1.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้พิการ (ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร)
      1.2 บริการสอนเสริม
      1.3 บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา
      1.4 บริการให้ยืมเครื่องบันทึกเสียง MP3
      1.5 บริการถอดความจาก MP3 พิมพ์พร้อม Print
      1.6 บริการหอพักนักศึกษาที่เอื้อต่อข้อจำกัดของผู้พิการ
      1.7 บริการวางแผนการลงทะเบียน การเพิ่มและถอนกระบวนวิชา
      1.8 บริการให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน
      1.9 ประสานงานเรื่องขยายเวลาสอบ
      1.10 จัดทำหนังสือแจ้งอาจารย์ทุกกระบวนวิชาที่นักศึกษาพิการเรียนร่วม
      1.11 จัดระบบเพื่อนช่วยเพื่อน
      1.12 บริการรถไฟฟ้าสำหรับผู้พิการ CMU SHUTTLE FOR ALL
      1.13 บริการห้องอ่านหนังสือ
      1.14 บริการหอพักนักศึกษาพิการ (มีลิฟต์ ทางลาด ห้องน้ำ ประตู โต๊ะอ่านหนังสือสำหรับผู้พิการ)

บริการสนับสนุนเฉพาะทาง

2. สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น (ตาบอด/ ตาเลือนราง)
      2.1 บริการนำทาง
      2.2 บริการอ่านข้อสอบ
      2.3 บริการขยายตัวอักษรขนาดใหญ่
      2.4 บริการคอมพิวเตอร์ PC ที่ลงโปรแกรม JAWS และ ZOOM TEXT
      2.5 บริการพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนพร้อมแปลงเป็นอักษรเบรลล์และPrint เบรลล์
      2.6 บริการอ่านบันทึกหนังสือเสียงลง MP3
      2.7 บริการผลิตสื่อประกอบการเรียน เช่น ภาพนูนเพื่อให้สัมผัส
      2.8 บริการให้ยืมหนังสือเสียงระบบเดซี จำนวน 1,400 เรื่อง
      2.9 บริการจัดหาและเปลี่ยนอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ไม้เท้าขาว แว่นตา แว่นขยาย
      2.10 บริการ Braille Printer รุ่น Express 150 (เครื่อง Print อักษรเบรลล์)
      2.11 บริการ Braille Printer รุ่น Tiger ELITE 150 (เครื่องพิมพ์นูนระบบคอมพิวเตอร์)
      2.12 บริการให้ยืม Braille Display (เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์)
      2.13 บริการให้ยืมเครื่องขยายภาพและตัวอักษรแบบพกพา (CCTV)
      2.14 บริการเครื่องขยายภาพและตัวอักษรแบบตั้งโต๊ะ (CCTV)
      2.15 บริการให้ยืมเครื่องจดบันทึกอักษรเบรลล์ มีแป้นอักษรเบรลล์และเสียงสังเคราะห์
      2.16 บริการให้ยืมเครื่องบันทึกและเล่นสื่อเสียงระบบเดซี่
      2.17 บริการให้ยืมกระดานและดินสอเขียนเบรลล์ (Slate and Stylus)
      2.18 บริการออกแบบและกำหนดอักษรเบรลล์แทนสัญลักษณ์เฉพาะในบางกระบวนวิชา เช่น Phonetic ภาษาบาลี และคณิตศาสตร์
      2.19 การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M : Orientation and Mobility Training)

3. สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก/ หูตึง)
      3.1 บริการล่ามภาษามือ
      3.2 บริการยืมกล้องวีดีทัศน์
      3.3 ประสานงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องช่วยฟัง
      3.4 ประสานงานเข้ารับการตรวจการได้ยิน
      3.5 ประสานงานเทียบแทนกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของผู้พิการ

4. สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
      4.1 ประสานงานเรื่องการปรับสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เช่น ทางลาด ห้องน้ำผู้พิการ ที่จอดรถผู้พิการ ราวจับ ห้องพัก ห้องอ่านหนังสือ
      4.2 ประสานงานการจัดห้องเรียนให้อยู่ชั้น 1 เพื่อนักศึกษาใช้เก้าอี้รถเข็นหรือเครื่องช่วยเดิน
      4.3 ประสานงานและให้คำแนะนำเรื่องการยกวีลแชร์ที่ถูกวิธีให้กับผู้เกี่ยวข้อง
      4.4 ประสานงานจัดทำ ปรับเปลี่ยน และซ่อมแซมขาเทียม
      4.5 บริการให้ยืมเมาส์แบบพิเศษ (Trackball) สำหรับนักศึกษาที่มีข้อจำกัดด้านการใช้มือ
      4.6 บริการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เก้าอี้รถเข็น เครื่องช่วยเดิน เก้าอี้อาบน้ำเก้าอี้สุขภัณฑ์ ไม้ค้ำยัน รองเท้าแบบพิเศษ โต๊ะปรับระดับ
      4.7 ปรับแต่งและประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกตามความต้องการจำเป็นรายบุคคล เช่น ที่พักเท้าสำหรับนักศึกษาที่มีลักษณะตัวเล็กกว่าปกติ ลูกเทนนิสรองขาเครื่องช่วยเดิน

ด้านสนับสนุนการดำเนินงาน

5. บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาออทิสติกศักยภาพสูง (Autism Spectrum Disorder: ASD
      5.1 ประสานงานเข้าพบนักจิตวิทยา และจิตแพทย์ประสานงานจัดหาครูประกบ
      5.2 ประสานงานเข้ารับการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
      5.3 บริการพบปะพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวประจำวัน
      5.4 ประสานนักสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านสังคม การปรับตัว พฤติกรรมและอารมณ์ของบุคคลออทิสติก เช่น ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด Social Story และ
การใช้ออกซิเจนแรงดันสูง (HBO: Hyperbaric Oxygen Therapy) เป็นต้น

6. บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities: LD)
การให้ความช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มนี้จะแบ่งไปตามประเภทของการบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก โดยนักศึกษา 1 คน อาจจะมีความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านร่วมกัน ได้แก่
      6.1 ด้านการอ่าน (Reading)
      6.2 ด้านการเขียน (Written expression)
      6.3 ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ส่วนที่ 3 ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 053-943049 หรือ 053-943051

โทรสาร : 053-943044

Facebook : https://www.facebook.com/DSSCMU