นายธนวัฒน์ วินาลัย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-943038
Email : thanawat.w@cmu.ac.th

นายธนากร อุ่นอานนท์
รับผิดชอบ : สารบรรณและเลขานุการ
โทรศัพท์ : 053-943069
Email : thanakorn.aunarnon@cmu.ac.th

นางสาวศรัณรัชต์ คงสุข
รับผิดชอบ : สารบรรณและเลขานุการ
โทรศัพท์ : 053-943033
Email : saranrat.k@cmu.ac.th

นายปารย์ นิศากรเกรียงเดช
รับผิดชอบ : บุคคล
โทรศัพท์ : 053-943031
Email : prasak.nisa@cmu.ac.th

นางสดากร เทมวรรธน์
รับผิดชอบ : การเงินและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 053-943055
Email : saovaros.t@cmu.ac.th

นางสาวศุภิสรา ฟองทา
รับผิดชอบ : การเงินและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 053-943055
Email : supisara.fo@cmu.ac.th

นางสาวพิมพิไล หน่อหล้า
รับผิดชอบ : การเงินและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 053-943055
Email : phimphilai.no@cmu.ac.th

นางสาวสุดารัตน์ มงคลชัยพฤกษ์
รับผิดชอบ : พัสดุ ครุภัณฑ์
โทรศัพท์ : 0-53943036
Email : sudarat.mo@cmu.ac.th

นางสาวชัญญา อุนจะนำ
รับผิดชอบ : การเงินและพัสดุ
โทรศัพท์ : 053-943036
Email : chanya.o@cmu.ac.th

นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์
รับผิดชอบ : พัสดุ ครุภัณฑ์
โทรศัพท์ : 053-943036
Email : arunee.p@cmu.ac.th

นายเมธี เรือนเป็ง
รับผิดชอบ :
เทคโนโลยีสารสนเทศ IT

โทรศัพท์ : 053-943066
Email : maytee.ru@cmu.ac.th

นางสาวธัญวรัตน์ สาใจ
รับผิดชอบ : สื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 053-943068
Email : thanwarat.s@cmu.ac.th

นางสาววิจิตรา บุตรชัย
รับผิดชอบ : –
โทรศัพท์ : 053-943068
Email : vichitra.b@cmu.ac.th

นายอดุลย์ สมหนุน
รับผิดชอบ : บริการยานพาหนะ
โทรศัพท์ : 053-943046
Email : adul.s@cmu.ac.th

นายภาวัช ขาวจันทร์ตา
รับผิดชอบ : บริการยานพาหนะ
โทรศัพท์ : 053-943046
Email : pawat.k@cmu.ac.th

นายวันชัย ศรีพรธิติกุล
รับผิดชอบ : บริการยานพาหนะ
โทรศัพท์ : 053-943046
Email : wanchai.s@cmu.ac.th

นายนัฐพงค์ สมธิยา
รับผิดชอบ : บริการยานพาหนะ
โทรศัพท์ : 053-943044
Email : nattapong.s@cmu.ac.th

นายอรรถพล ดวงคำ
รับผิดชอบ : บริการยานพาหนะ
โทรศัพท์ : 053-943046
Email : oatthaphon.du@cmu.ac.th