ส่วนที่ 1 โครงสร้างสายงาน

สร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา Student Ethics and Disciplines Development

 1. สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
 2. ควบคุมความประพฤตินักศึกษา ยาเสพติดแอลกอฮอล์ บุหรี่ จัดระเบียบสังคม วินัยจราจร
 3. งานวินัยนักศึกษา
 4. ประสานงานราชการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
 5. สวัสดิการนักศึกษาประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต
 6. สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านงานพิธีการ รัฐพิธี พระราชพิธี

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ

สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา

  1. จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา
  2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษาปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เกิดจิตสำนึกและตระหนักรู้ต่อความรับผิดชอบต่อสาธารณะและเป็นต้นแบบบัณฑิตคุณธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. การจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประกอบด้วย
   3.1 โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   3.2 โครงการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยมและนักศึกษารางวัลพระราชทาน
   3.3โครงการประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   3.4โครงการบัณฑิตคุณธรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม
   3.5โครงการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นสิทธิ์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แก่ลูกช้าง
   3.6โครงการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริกับนักศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ
  4. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ CMU Smart Character ตามกรอบการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Smart Students)
  5. ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักศึกษา ในการประกวดแข่งขันระดับภูมิภาค ประเทศและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจ
  6. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

ควบคุมความประพฤตินักศึกษา ยาเสพติดแอลกอฮอล์ บุหรี จัดระเบียบสังคม วินัยจราจร

 1. จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในมหาวิทยาลัยและควบคุมความประพฤตินักศึกษา
 2. ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างทัศนคติที่ดี แก่นักศึกษาในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองของสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การพนัน การเที่ยวเตร่สถานบริการกลางคืนเป็นอาจิณ การยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติด โดยผ่านระบบและกลไกเจ้าหน้าที่ด้านกิจกรรมนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัยต่าง ๆ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ และชมรมต่าง ๆ
 3. สร้างบรรยากาศที่เอื้อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การพนัน การเที่ยวเตร่สถานบริการกลางคืนเป็นอาจิณ การยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติด โดยผ่านกลไกเจ้าหน้าที่ด้านกิจกรรมนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัยต่าง ๆ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ และชมรมต่าง ๆ
 4. ป้องกัน ป้องปราม รวมถึงกำกับดูแลพฤติกรรมนักศึกษาให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ กฎหมายบ้านเมือง
 5. ประสานงานความร่วมมือจากด้านงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสนธิกำลังร่วมในการปฏิบัติงานตามความจำเป็นและเหมาะสม
 6. ป้องปรามพฤติกรรมของนักศึกษาที่ไม่เหมาะสม รวมถึงรายงานเหตุการณ์การกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดวินัยนักศึกษา เพื่อดำเนินการทางวินัยนักศึกษาต่อไป
 7. กำกับดูแลเกี่ยวกับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือ
 8. จัดทำระบบสารสนเทศยาเสพติด Narcotics Information for Province Agency : NISPA
 9. รณรงค์กำกับดูแลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 10. CMU Digital Monitoring
 11. จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการกำกับดูแลยาเสพติด แอลกอฮอล์ บุหรี่ จัดระเบียบสังคม และควบคุมความประพฤตินักศึกษา ประกอบด้วย
  11.1 โครงการรณรงค์และกำกับดูแลเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย และความประพฤตินักศึกษา
  11.2 โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เรื่องยาเสพติดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 12. กำกับดูแลและให้คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมแก่องค์การนักศึกษา ให้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านวินัยจราจรและหมวกนิรภัย
 13. โครงการส่งเสริมวินัยจราจร รณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย 100% และกิจกรรม “ชาว มช.ขับขี่ปลอดภัย”
 14. ควบคุม ดูแล และจัดหาหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน และราคาถูกแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 15. จัดจำหน่ายหมวกนิรภัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วินัยนักศึกษา

 1. จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกี่ยวกับวินัยนักศึกษาและกฎหมายของบ้านเมือง
 2. รวบรวม ให้คำแนะนำและชี้แจง ดูแลและส่งเสริมให้นักศึกษาให้เข้าใจ ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
 3. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวกับงานวินัยนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 4. ให้คำปรึกษาแก่คณะ /วิทยาลัย / ด้านงานต่าง ๆ ถึงขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการวินัยนักศึกษาประจำคณะ / คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษากรณีนักศึกษากระทำความผิดวินัยนักศึกษาที่ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมการสอบสวนวินัยนักศึกษา และให้คำปรึกษาและแนวทางการสืบสวน สอบสวน เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบที่ครบถ้วน
 5. ประสานกับด้านงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัยนักศึกษา
 6. สืบหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษา สืบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษามีข้อกล่าวหาหรือพฤติกรรมว่าได้กระทำผิดวินัยนักศึกษาและรายงานความคืบหน้าแก่มหาวิทยาลัยทราบอย่างทันท่วงที
 7. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและร่วมเป็นกรรมการสอบสวนในกรณีที่นักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษา
 8. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยนักศึกษาของคณะ ส่วนงานต่าง ๆ ที่ได้รายงานผลการสอบสวน แล้วรายงานผลการดำเนินการทางวินัยนักศึกษาเสนอต่อโดยคณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 9. ติดตามเรื่องราว หารายละเอียดข้อมูลหลักฐานและพยานในการสอบสวน ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 10. ออกคำสั่งลงโทษนักศึกษาที่กระทำผิดวินัยนักศึกษาและแจ้งผลการพิจารณาโทษ การให้ข้อมูล ทำความเข้าใจกับนักศึกษาผู้ถูกลงโทษ ผู้ปกครองของนักศึกษาผู้ถูกลงโทษทางวินัย และด้านงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการแจ้งสิทธิในกระบวนการทางปกครองให้นักศึกษาผู้ถูกลงโทษได้รับทราบ
 11. ตรวจสอบประวัติการศึกษาด้านโทษทางวินัยของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
 12. ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเซียงใหม่
 13. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาที่กระทำผิดวินัยนักศึกษา โดยการจัดโครงการบัณฑิตคุณธรรม อบรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาตนเองด้วยกิจกรรมจิตสาธารณะและการพัฒนาศักยภาพตนเอง
 14. ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองโดยติดต่อประสานงานกับบุคคลและด้านงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษาได้รับความถูกต้องเป็นธรรม
 15. จัดการประชุม สัมมนา สร้างความรู้ความเข้าให้ด้านการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา ทบทวนแนวปฏิบัติการดำเนินงานต่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
 16. จัดกิจกรรมวินัยสัญจร เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ได้รับรู้และตระหนักถึงการกระทำผิดวินัยนักศึกษาและโทษทางวินัยนักศึกษา
 17. เสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา กรณีนักศึกษาผู้ถูกลงโทษทางวินัยยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา โดยตรวจสอบเนื้อหาการอุทธรณ์เบื้องต้น ตรวจสอบความถูกต้องของระยะเวลาในการยื่นหนังสือ
 18. จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา เพื่อพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ของนักศึกษา ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา รายงานมติให้มหาวิทยาลัยรับทราบ และแจ้งมติให้นักศึกษาผู้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ ผู้ปกครองนักศึกษา รวมถึงด้านงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตาม
 19. ประสานงานกองกฎหมาย ในกรณีที่มีนักศึกษาใช้สิทธิในการโต้แย้งการดำเนินการทางวินัยนักศึกษาทางศาลปกครอง โดยดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน ชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้กองกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 20. จัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และตระหนักถึงการกระทำผิดวินัยนักศึกษา และโทษทางวินัยนักศึกษา
 21. จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย
  21.1 โครงการวินัยสัญจร
  21.2 โครงการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  21.3 โครงการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  21.4 โครงการพิจารณาสืบสวน สอบสวน หาข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาโทษและอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  21.5 โครงการจัดประชุมสัมมนาการให้ความรู้ด้านวินัยนักศึกษาสู่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา

ประสานงานราชการทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร

 1. ดูแลการฝึกศึกษาของนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  1.1 รับสมัคร / รับรายงานตัว โดยใช้ระบบสารสนเทศของด้านบัญชาการรักษาดินแดน
  1.2 กำกับดูแลการเข้าฝึกศึกษา
  1.3 กำกับดูแลการเข้าฝึกภาคสนาม
  1.4 การนำปลดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา
 2. ประสานงานกับด้านงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้านราชการทหาร
  2.1 การขอผ่อนผันการตรวจเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการโดยปรับเปลี่ยนขั้นตอนการยื่นคำร้อง, การจัดทำบัญชีรายชื่อ จากวิธีการเดิมเป็นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและลดเวลาการทำงาน
  2.2 การขอผ่อนผันการเรียกระดมพล ต่างๆ
  2.3 การขอผ่อนผันเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษาที่ครบเกณฑ์ต้องเกณฑ์ทหาร
  2.4 เอกสารด้านราชการทหาร
 3. จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านประสานงานราชการทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ประกอบด้วยโครงการอำนวยความสะดวกการขอผ่อนผันคัดเลือกทหารกองประจำการ
  3.1 โครงการสนับสนุนการฝึกภาคปกติ ชั้นปีที่ 1, 2,3 (ชาย-หญิง)
  3.2 โครงการสนับสนุนการฝึกภาคปกติ ชั้นปีที่ 4,5 (ชาย-หญิง)
  3.3 โครงการสนับสนุนการฝึกภาคสนาม ชั้นปีที่ 1, 2,3 (ชาย-หญิง)
  3.4 โครงการสนับสนุนการฝึกภาคสนาม ชั้นปีที่ 4, 5 (ชาย-หญิง)
  3.5 โครงการเตรียมความพร้อมภาคสนามและทบทวนวินัยนักศึกษาวิชาทหาร
  3.6 ฐานเลขานุการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน
  3.7 จัดโครงการ / อบรม / สัมมนา ด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3.8 เป็นผู้แทน / ผู้ประสานงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ ศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
  3.9 จัดการประชุม, อบรม, สัมมนา เครือข่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  3.10 เป็นผู้รวบรวมข้อมูล และนำเข้าข้อมูลในระบบ NISPA ของสำนักงาน ปปส. เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สวัสดิการนักศึกษาประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต

 1. จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุและนักศึกษาเสียชีวิต
 2. บริการ ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมเอกสารของนักศึกษา เบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุและได้สำรองเงินจ่าย กับบริษัทประกัน
 3. กำหนดคุณสมบติ และร่วมสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่นักศึกษา ตามปีรอบกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา
 4. ประสานงานกับบริษัทประกันกรณีนักศึกษาทำประกันการเดินทางไปจัดกิจกรรม/ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงประสานงานเรื่องขอหนังสือรับรองการทำประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกัน เพื่อให้นักศึกษายืนยันการฝึกงานจากบริษัทต่างๆ
 5. สืบหาข้อมูล ประกอบการรายงานมหาวิทยาลัยกรณีนักศึกษาเสียชีวิต
 6. จัดหาพวงหรีด หรือกระเช้าผลไม้เยี่ยมนักศึกษา กรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต เพื่อแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักศึกษา
 7. เบิกเงินสมทบช่วยเหลือครอบครัวของนักศึกษาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โรค หรือจากสาเหตุอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของครอบครัว เป็นค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจศพ
 8. รวบรวมสรุปสถิตนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บ/เสียชีวิต เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง
 9. จัดโครงการสวัสดิการให้แก่นักศึกษา ดังนี้
  9.1 โครงการสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบอุบัติเหตุ
  9.2 โครงการสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสียชีวิต

สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านงานพิธีการ รัฐพิธี พระราชพิธี

 1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ งานรัฐพิธี พระราชพิธี ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 3 ติดต่อเรา

1.งานสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

โทรศัพท์ : 053-943041
Facebook : https://www.facebook.com/DisciplineCMU

2.ควบคุมความประพฤตินักศึกษา ยาเสพติดแอลกอฮอล์ บุหรี จัดระเบียบสังคม วินัยจราจร

โทรศัพท์ : 053-943041

3.งานวินัยนักศึกษา

โทรศัพท์ : 053-943067

4.งานด้านประสานงานราชการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร

โทรศัพท์ : 053-943041
Facebook : https://web.facebook.com/MilitaryDepartmentsCMU/
Facebook :
https://web.facebook.com/cmu2019/

5.งานสวัสดิการประกันอุบัติเหตุและนักศึกษาเสียชีวิต

โทรศัพท์ : 053-943041
Facebook : https://www.facebook.com/สวัสดิการนักศึกษา-มชประสบอุบัติเหตุ

6.งานด้านสนับสนุนดำเนินงาน

โทรศัพท์ : 053-943041

7. ส่งเสริมวินัยจราจรและหมวกนิรภัย
Facebook : https://www.facebook.com/Helmet100CMU/