นายสมชาย วาณิชประดิษฐ์
หัวหน้างานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา
โทรศัพท์ : 053-943067
Email : somchai.vani@cmu.ac.th

นางสาวจารุรินทร์ ธีตรานนท์
รับผิดชอบ : สนับสนุนการดำเนินงาน
โทรศัพท์ : 053-943041
Email : charurin.t@cmu.ac.th

นางสาวณฑริกา วงค์ฉายา
รับผิดชอบ : วินัยนักศึกษา
โทรศัพท์ : 053-943041
Email : natarika.wong@cmu.ac.th

นายพงษ์สนิท ปะมาละ
รับผิดชอบ : วินัยนักศึกษา
โทรศัพท์ : 053-943067
Email : pongsanit.p@cmu.ac.th

นายฤทธิรงค์ จันทร์มีศิลป์
รับผิดชอบ : ประสานงานราชการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
โทรศัพท์ : 053-943041
Email : rittirong.j@cmu.ac.th

นางทิวาพร คำป่าแลว
รับผิดชอบ :สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
และสวัสดิการประกันอุบัติเหตุ
โทรศัพท์ : 053-943041
Email : tiwaporn.an@cmu.ac.th

นายเกียรติศักดิ์ ไชยลังกา
รับผิดชอบ : –
โทรศัพท์ : 053-943041
Email : keattisak.ch@cmu.ac.th