นางอัจฉรา ศรีพลากิจ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 053-941361
Email : atchara.sr@cmu.ac.th

นายณฐรัช ทองเจิม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : –
Email : natarach.th@cmu.ac.th

นายอัฏฐพล เขื่อนคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ :
Email : auttapol.k@cmu.ac.th

นายสุเมธ สารศรี
หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต
โทรศัพท์ : 053-943061
Email : sumet.sa@cmu.ac.th

นางสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว
โทรศัพท์ : 053-943043
Email : sutthinee.c@cmu.ac.th

นายอัฏฐพล เขื่อนคำ
หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ
โทรศัพท์ : 053-943068
Email : auttapol.k@cmu.ac.th

นายสมชาย วาณิชประดิษฐ์
หัวหน้างานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา
โทรศัพท์ : 053-943067
Email : somchai.vani@cmu.ac.th

นายณฐรัช ทองเจิม
หัวหน้างานกีฬา
โทรศัพท์ : 053-941355
Email : natarach.th@cmu.ac.th

นายปรีดา พุทธวงศ์
หัวหน้างานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
โทรศัพท์ : 053-943049
Email : preeda.p@cmu.ac.th

นายธนวัฒน์ วินาลัย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-943038
Email : thanawat.w@cmu.ac.th