ให้ผู้เช่าจำหน่ายอาหารในอัตราราคาที่ประหยัด และเหมาะสม  เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวให้ผู้เช่า เพื่อเป็นสวัสดิการทางเลือกด้านอาหารปลอดภัยและประหยัด แก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้เช่าต้องจัดแสดงรายการอาหารให้ชัดเจนตามความเป็นจริง โดยจัดทำป้ายแสดงราคาอาหารให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน