มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมนักศึกษา

 1. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
 2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนนักศึกษาออกไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2558
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยแนวปฏิบัติและเงื่อนไขการจ่ายตามระเบียบทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ห้ามนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับการอนุมัติ
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬา
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากบุคคลหรืองค์กรภายนอก

การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ

การเงิน

 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2549
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2552
 3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2555
 4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
 5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554
 6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 7. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องกำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย) 1
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องกำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย) 2
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องกำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย) 3
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องกำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน (ค่าตอบแทนวิทยากร)
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องกำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน (ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน)
 14. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องกำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน (ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร)
 15. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องกำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน (ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ)
 16. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องกำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน (ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา การประชุม พิธีทางศาสนาและของที่ระลึก)
 17. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องกำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน (ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของอาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายพิเศษฯ)
 18. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องกำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9/2556 (ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน)
 19. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกจ่าย
 20. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องกำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน ฉบับที่ 7/2563 (ค่าตอบแทนในการไปปฏิบัติงานของผู้ทำหน้าที่ขับรถ)
 21. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 15/2558 (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลนอกสถานที่ คณะแพทยศาสตร์)
 22. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย เรื่อง ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
 23. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 21/2564 (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา)
 24. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 22/2564 (ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 25. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 25/2564 (ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา)
 26. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 26/2564 (ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา)

ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา