กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้แก่เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การศึกษาเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ
การเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงจะช่วยยกระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปิดช่องว่างทางสังคม สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะต่างๆ ดังนี้

  • ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
  • ลักษณะที่ 3 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
  • ลักษณะที่ 4 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ รวมถึงการให้คำปรึกษา ด้านการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของผู้กู้ยืมที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถติดตามการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดได้ที่
Facebook Fanpage: facebook.com/ScholarshipsCMU

กำหนดการกู้ยืม ปีการศึกษา 2567

หมายเหตุ : เงื่อนไขในการกู้ยืมอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีการศึกษา

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์: 053-941360