บริการนักศึกษาพิการ

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา


สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี บริการและความช่วยเหลือทางการศึกษา

บริการหลักสำหรับนักศึกษาทุกประเภทความพิการ

 • การสอนเสริม
 • บริการรับคำปรึกษา
 • บริการส่งเสริมการมีงานทำ
 • บริการยืมเครื่องบันทึกเสียง
 • บริการยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • บริการรถไฟฟ้าสำหรับผู้พิการ
 • บริการหอพักสำหรับผู้พิการ
 • การพบนักจิตวิทยา หรือจิตแพทย์
 • ระบบ BUDDY / เพื่อนผู้พิการ

บริการเฉพาะสำหรับนักศึกษาพิการแต่ละประเภท

พิการการมองเห็น
 • จัดทำเอกสารเบรลล์
 • โปรแกรมตาทิพย์/ โปรแกรม JAWS ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านจอภาพสำหรับคนตาบอด
 • การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility)
 • บริการนำทาง
 • บริการอ่านข้อสอบ
 • เพื่อนช่วยเพื่อน
 • ให้บริการเอกสารขยายใหญ่
 • โปรแกรม Zoom Text Magnifier/Screen Reader
 • เครื่องขยายภาพตัวอักษร(CCTV) แบบตั้งโต๊ะ และแบบพกพา
พิการทางการได้ยิน
 • บริการล่ามภาษามือ
 • ประสานงานขอรับเครื่องช่วยฟัง
 • บริการฝึกพูด
พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
 • บริการเก้าอี้รถเข็น (Wheelchair)
 • เครื่องช่วยเดิน (Walker)
 • เก้าอี้อาบน้ำ
 • บริการซ่อมบำรุงเก้าอี้รถเข็นและเครื่องช่วยเดิน
 • บริการย้ายห้องเรียน
พิการทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
 • บริการคำปรึกษาที่ยึดหลักจิตวิทยา
 • เทคนิคการปรับพฤติกรรม
ออทิสติกศักยภาพสูง
 • บริการคำปรึกษาที่ยึดหลักจิตวิทยาสำหรับเด็กออทิสติก
 • เทคนิคการปรับพฤติกรรม

VDO กิจกรรมนักศึกษาพิการ


ติดต่องานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพจ Facebook : DSS CMU
Tiktok : SDD CMU
โทรศัพท์ : 053-943044 หรือ 053-943051