ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 ทุนส่วนกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนส่วนกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับงบประมาณและรับบริจาคจาก บุคคล บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา และมีความประพฤติดี โดยมูลค่าทุนจะจัดสรรตั้งแต่ 10,000 - 50,000 บาทต่อปีการศึกษา ซึ่งจะพิจารณาตามความขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษาแต่ละคน โดยมหาวิทยาลัยจะมีประกาศแจ้งเงื่อนไข และวิธีการรับสมัครให้นักศึกษาทราบ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ดังนี้

1.1 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กำหนดการรับสมัคร : ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
กำหนดการสัมภาษณ์ : ภายใน 1 เดือน หลังจากวันที่ปิดรับสมัคร
กำหนดการประกาศผล : กลางภาคการศึกษา

1.2 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป
กำหนดการสัมภาษณ์ : ภายใน 1 เดือน หลังจากวันที่ปิดรับสมัคร
กำหนดการประกาศผล : กลางภาคการศึกษา

ช่องทางการติดตามทุนส่วนกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถติดตามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1) เว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา ทางลิงก์ sdd.oop.cmu.ac.th
2) Facebook Fanpage “ทุนลูกช้าง มช.

2 ทุนการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด

ทุนการศึกษาที่คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้พิจารณาและจัดสรรให้นักศึกษาภายในคณะ โดยแต่ละคณะ/วิทยาลัย จะจัดสรรทุนปีละประมาณ 1,500 ทุน (รวม 20 คณะและ 2 วิทยาลัย) ช่องทางการติดตามทุนการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด ติดต่อที่ "หน่วยพัฒนาคุณภาพ/กิจการนักศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัด"


3 ทุนทำงาน

ทุนทำงานเป็นทุนการศึกษาที่ให้นักศึกษาได้ใช้ช่วงเวลาที่ไม่มีชั่วโมงเรียน เพื่อช่วยทำงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้จากการทำงานในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์จริงในการทำงานส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ในการช่วยเหลือตนเองและรู้จักการบริหารเวลาและเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่นักศึกษาต่อการทำงานหารายได้ โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ช่วยปฏิบัติงาน ในอัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 50 บาท