SD One Stop Service


1. บริการยืมคืนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและอุปกรณ์กีฬา (ONE STOP SERVICE ONE RESORCE) ลดขั้นตอนการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ เป็นระบบยืม-คืน ติดต่อประสานผ่าน FANPAGE สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น

1.1 อุปกรณ์จัดกิจกรรม

1.2 อุปกรณ์กีฬา

2. บริการของหายได้คืน (ONE LOST&FOUND HUB) ไม่ต้องเอาไปฝากใครที่ไหนเอามาไว้กับเรา รับรองปลอดภัย เราจะช่วยหาเจ้าของให้เองที่ ของหายอยากได้คืน

3. ยินดีตอบทุกถาม พร้อมหาทุกคำตอบ (ONE STOP CHATBOT) เรื่องภายในมช. พร้อมหาคำตอบให้ภายใน 24 ชั่วโมง เรื่องภายนอกมช. พร้อมหาคำตอบให้ภายใน 48 ชั่วโมง

4. บริการอื่นๆ (ONE OTHER SERVICE) เช่น รับฝากแจกของรางวัล เสื้อ อุปกรณ์การเรียนและอื่นๆ จากสโมสรนักศึกษาและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อและร่วมออกแบบบริการเพื่อนักศึกษาได้เลย

สถิติการให้บริการ SD One Stop Service Download