ราชการทหาร / นักศึกษาวิชาทหาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการผ่อนผันการตรวจเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหาร ฯลฯ เช่น
  1. การรับสมัคร / รับรายงานตัว โดยใช้ระบบสารสนเทศของด้านบัญชาการรักษาดินแดน กำกับดูแลการเข้าฝึกศึกษา เข้าฝึกภาคสนาม การนำปลดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา และประสานงานกับด้านงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้านราชการทหาร
  2. การขอผ่อนผันการตรวจเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ การขอผ่อนผันการเรียกระดมพล ต่างๆ การขอผ่อนผันเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษาที่ครบเกณฑ์ต้องเกณฑ์ทหาร
  3. จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านประสานงานราชการทหาร นักศึกษาวิชาทหาร และจิตอาสา