สวัสดิการอุบัติเหตุ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเป็นห่วงในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา จึงจัดให้มีการทำประกันภัยอุบัติเหตุแก่นักศึกษาทุกคน ซึ่งถือเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยจะได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีสถานภาพนักศึกษา

นักศึกษา จะได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีสถานภาพนักศึกษา ปัจจุบันนักศึกษาจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยอุบัติเหตุเป็นทุนประกันภัยวงเงิน 200,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือค่ารักษาพยาบาลตามจริงในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุต่อคน หากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ นอกเหนือจากอุบัติเหตุชดเชยให้รายละ 50,000 บาท (ระยะเวลารอคอย 6 เดือน)

โรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่บริการแก่นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเข้าทำการรักษาได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน

 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (รพ.สวนดอก)
 • ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลินิกไผ่ล้อม)

กรณีที่นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือข่าย หรือเขัารับการรักษาฉุกเฉินโดยไม่มีหลักฐานแสดงตน (บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต) นักศึกษาต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล และให้กรอกข้อมูลข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

กรณีเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลนอกเหนือจาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (รพ.สวนดอก) หรือศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลินิกไผ่ล้อม) หรือเมื่อเข้ารับการรักษาฉุกเฉินไม่มีหลักฐานแสดงตน ให้สำรองจ่าย และดำเนินการ ดังนี้

เตรียมเอกสารเพื่อเบิกค่ารักษาฯ ประกอบด้วย
 • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ธนาคารใดก็ได้)

ถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารทุกฉบับส่ง E-mail: Thanyawarat.c@muangthaiinsurance.com
รวบรวมเอกสารฉบับจริงทุกฉบับนำส่งที่ "งานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา" หรือ "ตี้เดียวฮู้เรื่อง SD One Stop Service ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์"

อุบัติเหตุที่นักศึกษามช. สามารถเบิกเงินคืนได้
อุบัติเหตุทั่วไป เช่น หกล้ม ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ถูกสัตว์/แมลง กัด ต่อย หรืออุบัติเหตุจากกีฬา เบิกได้ไม่เกิน 10,000 บาท/กรณี

อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์
- มีเงื่อนไขว่า จะต้องเบิกประกันจาก พรบ.ก่อน (พรบ.คุ้มครองทั้งผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทาง) โดยสามารถเบิกได้ไม่เกิน 30,000 บาท/คน (หากเกิน 30,000 บาท เบิกเพิ่มได้ไม่เกิน 10,000 บาท/กรณี)
- หากไม่มี พรบ. สามารถเบิกได้จากสวัสดิการกรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ไม่เกิน 10,000 บาท/กรณี

ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอค่าชดเชยกรณี "นักศึกษาเสียชีวิต"
- คณะ(ที่นักศึกษาสังกัด) รวบรวมเอกสาร ดังนี้

 1. สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 2. สำเนาใบมรณบัตร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย
 4. สำเนาชัณสูตรพลิกศพ (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน/พาสปอร์ตของผู้เสียชีวิต
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่กรรม ตราประทับ "ตาย"
 7. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์
 8. สำเนาหน้าสมุดบัญชี ของผู้รับผลประโยชน์
- จัดทำหนังสือถึงอธิการบดีแจ้งนักศึกษาในสังกัดเสียชีวิต
- ขอเบิกเงินชดเชยให้แก่ผู้ปกครองนักศึกษา
- ส่งงานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มช.


ติดต่อได้ที่
Facebook Page : คณะ(ที่นักศึกษาสังกัด) รวบรวมเอกสาร ดังนี้
โทรศัพท์ : : 053-943041