บุคลากร งานกีฬา

Personnel Sports Section

นายธนวัฒน์

นายณฐรัช ทองเจิม

หัวหน้างานกีฬา
โทรศัพท์ : 053-941361
Email : natarach.th@cmu.ac.th

สำนักงาน

Office

Josh Clark

นายษฐา รัตนนุสรณ์สกุล

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ / โครงการรับนักกีฬา
โทรศัพท์ : 053-943063
Email : satha.r@cmu.ac.th
John Doe

นายนิคม ชัยชาญ

การขอใช้สถานที่ / กีฬาเพื่อสุขภาพ
โทรศัพท์ : 053-943058
Email : nikom.chai@cmu.ac.th
Josh Clark

นายกฤษณะ โคววนิช

ด้านการดูแลรักษาสถานที่ / ยืมอุปกรณ์กีฬา
โทรศัพท์ : 053-943058
Email : kitsana.k@cmu.ac.th
John Doe

นายถิรพัฒน์ เมืองใจ

ดูแลการใช้สระว่ายน้ำ / กีฬาเพื่อสุขภาพ
โทรศัพท์ : 053-943063
Email : tirapat.m@cmu.ac.th
Josh Clark

นางสาวสุภาพร กองแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-943063
Email : supaphorn.k@cmu.ac.th
Mary Jane

นายพีรวัส เดชพรม

นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-943059
Email :peerawats.d@cmu.ac.th
Josh Clark

นายณัฐภูมิ เทพหินลัพ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์ : 053-943063
Email : nutthapoom.t@cmu.ac.th

ฝ่ายช่างและสถานที่

Technician and Buildings Grounds

Josh Clark

นายสามารถ จันทร์พะเนาว์

ฝ่ายช่างและสถานที่กีฬา
โทรศัพท์ : 053-943058
Email : samart.c@cmu.ac.th
John Doe

นายปริญญา รังสิยานนท์

ฝ่ายช่างและสถานที่กีฬา
โทรศัพท์ : 053-943057
Email : parinya.r@cmu.ac.th
Mary Jane

นายไพศาล คำสร้อย

ฝ่ายช่างและสถานที่กีฬา
โทรศัพท์ : 053-943057
Email : phaisan.k@cmu.ac.th
Mary Jane

นายอนันต์ จันทุมมา

ฝ่ายช่างและสถานที่กีฬา
โทรศัพท์ : 053-943058
Email : anan.j@cmu.ac.th
Nix Maxwell

นายดำรง ยอดทองเลิศ

ฝ่ายช่างและสถานที่กีฬา
โทรศัพท์ : 053-943058
Email : damrong.y@cmu.ac.th
John Doe

นายศักดิ์สิทธิ์ สุขโน

ฝ่ายช่างและสถานที่กีฬา
โทรศัพท์ : 053-943058
Email : saksit.s@cmu.ac.th

สระว่ายน้ำรุจิวงศ์

SWIMMING

Josh Clark

นายอลงกต จอมมาวรรณ

ดูแลความปลอดภัยภายในสระว่ายน้ำ
โทรศัพท์ : 053-943050
Email : alongkot.j@cmu.ac.th
sport

นายศุภณัฐ คุณยศยิ่ง

ดูแลความปลอดภัยภายในสระว่ายน้ำ
โทรศัพท์ : 053-943050
Email : supanut.k@cmu.ac.th
Mary Jane

นางสาวณัฐรินีย์ พัฒนสินทร์

บริการทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-943050
Email : suparat.s@cmu.ac.th
John Doe

นายวิศาล ใบแสด

ดูแลความปลอดภัยภายในสระว่ายน้ำ
โทรศัพท์ : 053-943050
Email :wisan.b@cmu.ac.th