บุคลากร งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ

Personel Scholarship and Wellbeing Services

นายธนวัฒน์

นายอัฏฐพล เขือนคํา

หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ
โทรศัพท์ : 053-943068
Email : auttapol.k@cmu.ac.th

สำนักงาน

Office

Josh Clark

นางสาวสุพัตรา สุรินทรามนต์

หน่วยทุนการศึกษา
โทรศัพท์ : 053-943037
Email : supattra.s@cmu.ac.th
John Doe

นายณัฐพงศ์ สัทธรรมนุวงศ์

หน่วยทุนการศึกษา
โทรศัพท์ : 053-943032
Email : nuttapong.sa@cmu.ac.th
Josh Clark

นางสาวณัฐพร แก้วพิมล

หน่วยทุนการศึกษาและหน่วยประสานงาน
โทรศัพท์ : 053-943045
Email : Nattaporn.k@cmu.ac.th
Josh Clark

นางสาวศิรินารถ หาญจริง

หน่วยประสานงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทรศัพท์ : 053-941360
Email : sirinath.ha@cmu.ac.th
John Doe

นางสาวเกวลี สิทธิยะ

หน่วยประสานงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทรศัพท์ : 053-941360
Email : kewalee.s@cmu.ac.th
Josh Clark

นางสาวชิตาพัณณ์ แปงตำ

หน่วยสร้างเสริมสุขภาวะ
โทรศัพท์ : 053-943047
Email : chitaphan.p@cmu.ac.th
Mary Jane

นายเอกชัย ใจพรม

หน่วยสร้างเสริมสุขภาวะ
โทรศัพท์ : 053-943047
Email : ekachai.jaiprom@cmu.ac.th
Mary Jane

นางสาวศรัญญา ศรีวิชัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์ : 053-943045
Email : saranya.sr@cmu.ac.th