บุคลากร งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว

Personnel student internationalization development and counseling services

นายธนวัฒน์

นางสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา สู่สากลและแนะแนว
โทรศัพท์ : 053-943043
Email : sutthinee.c@cmu.ac.th

สำนักงาน

Office

Josh Clark

นางกานดาพันธุ์ คำแสน

ส่งเสริมการมีงานทำ
โทรศัพท์ : 053-943034
Email : kandaphan.w@cmu.ac.th
John Doe

นางณัฐกฤตา วีระสมิทธ์

นักจิตวิทยาคลินิก
โทรศัพท์ : 053-943054
Email : natthakritta.w@cmu.ac.th
Josh Clark

นางภาวิณี ธิฉลาด

SD One Stop Service
โทรศัพท์ : 053-943042
Email : pavinee.p@cmu.ac.th
Josh Clark

นางสาวจุฑาพร พิชัยพันธุ์

พัฒนานักศึกษาสู่สากล ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โทรศัพท์ : 053-943034
Email : chuthaporn.p@cmu.ac.th
John Doe

นางสาวพิมลพรรณ กันทะวงค์

นักจิตวิทยา
โทรศัพท์ : 053-943054
Email : pimolpun.k@cmu.ac.th
Josh Clark

นางสาวพิชญธิดา สุวรรณ

นักจิตวิทยาคลินิก
โทรศัพท์ : 053-943054
Email : Pitchayathida.s@cmu.ac.th
Mary Jane

นางสาวชลณัฐ วงค์สถาน

นักจิตวิทยาคลินิก
โทรศัพท์ : 053-943054
Email : chonlanat.w@cmu.ac.th
Mary Jane

นายธนภูมิ แก้วพรม

นักจิตวิทยาคลินิก
โทรศัพท์ : 053-943054
Email : tanapoom.k@cmu.ac.th
John Doe

นายกิตติพงษ์ รักไทย

นักจิตวิทยา
โทรศัพท์ : 053-943054
Email : kittipong.r@cmu.ac.th
John Doe

นายกัมพล ใหม่จันทร์ดี

นักจิตวิทยา
โทรศัพท์ : 053-943054
Email : kampon.m@cmu.ac.th
John Doe

นายภานุพงศ์ จินดาพล

นักจิตวิทยา
โทรศัพท์ : 053-943054
Email : phanupong.j@cmu.ac.th
John Doe

นางสาวศุภรดา จำปารัตน์

นักจิตวิทยา
โทรศัพท์ : 053-943054
Email : suparada.j@cmu.ac.th