บุคลากร งานบริหารทั่วไป

Personnel General Administration

นายธนวัฒน์

นายธนวัฒน์ วินาลัย

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-943038
Email : thanawat.w@cmu.ac.th

สำนักงาน

Office

Josh Clark

นางสาวศรัณรัชต์ คงสุข

สารบรรณและเลขานุการ
โทรศัพท์ : 053-943033
Email : saranrat.k@cmu.ac.th
John Doe

นายธนากร อุ่นอานนท์

สารบรรณ
โทรศัพท์ : 053-943069
Email : thanakorn.aunarnon@cmu.ac.th
Josh Clark

นายธันยวีร์ ไชยา

สารบรรณ
โทรศัพท์ : 053-943069
Email : tanyavee.c@cmu.ac.th
Josh Clark

นายปารย์ นิศากรเกรียงเดช

บุคคล
โทรศัพท์ : 053-943031
Email : prasak.nisa@cmu.ac.th
John Doe

นางสดากร ชัยศิริ

การเงินและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 053-943055
Email : saovaros.t@cmu.ac.th
Josh Clark

นางสาวศุภิสรา ฟองทา

การเงินและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 053-943055
Email : supisara.fo@cmu.ac.th
Mary Jane

นางสาวพิมพิไล หน่อหล้า

การเงินและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 053-943055
Email : phimphilai.no@cmu.ac.th
Josh Clark

นายโกวิทย์ เขื่อนคำ

การเงินและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 053-943040
Email : kovit.k@cmu.ac.th
Josh Clark

นางสาวชัญญา อุนจะนำ

การเงินและพัสดุ
โทรศัพท์ : 053-943036
Email : chanya.o@cmu.ac.th
John Doe

นางสาวสุดารัตน์ มงคลชัยพฤกษ์

พัสดุ ครุภัณฑ์
โทรศัพท์ : 053-943036
Email : sudarat.mo@cmu.ac.th
Mary Jane

นางสาวอรุณี เพ็ชรสวัสดิ์

พัสดุ ครุภัณฑ์
โทรศัพท์ : 053-943036
Email : arunee.p@cmu.ac.th
Mary Jane

นางสาวธมลวรรณ คละตัน

พัสดุ ครุภัณฑ์
โทรศัพท์ : 053-943040
Email : tamonwan.k@cmu.ac.th
Nix Maxwell

นางสาววิจิตรา บุตรชัย

งานนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 053-943066
Email : vichitra.b@cmu.ac.th
John Doe

นางสาวธัญวรัตน์ สาใจ

สื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ : 053-943066
Email : thanwarat.s@cmu.ac.th
Mary Jane

นายเมธี เรือนเป็ง

เทคโนโลยีและสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 053-943066
Email : arunee.p@cmu.ac.th
Mary Jane

นายอรรถพล ดวงคำ

บริการยานพาหนะ
โทรศัพท์ : 053-943046
Email : oatthaphon.du@cmu.ac.th
Josh Clark

นายอดุลย์ สมหนุน

บริการยานพาหนะ
โทรศัพท์ : 053-943046
Email : adul.s@cmu.ac.th
John Doe

นายภาวัช ขาวจันทร์ตา

บริการยานพาหนะ
โทรศัพท์ : 053-943046
Email : pawat.k@cmu.ac.th
Mary Jane

นายวันชัย ศรีพรธิติกุล

บริการยานพาหนะ
โทรศัพท์ : 053-943046
Email : wanchai.s@cmu.ac.th
Mary Jane

นายนัฐพงค์ สมธิยา

บริการยานพาหนะ
โทรศัพท์ : 053-943046
Email : nattapong.s@cmu.ac.th
Mary Jane

นายธรากร ไชยเวช

เทคโนโลยีและสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 053-943066
Email : taragorn.c@cmu.ac.th