บุคลากร งานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา

Personnel student internationalization development and counseling services

นายธนวัฒน์

นายสมชาย วาณิชประดิษฐ์

หัวหน้างานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา
โทรศัพท์ : 053-943067
Email : somchai.vani@cmu.ac.th

สำนักงาน

Office

Josh Clark

นางสาวจารุรินทร์ ธีตรานนท์

สนับสนุนการดำเนินงาน
โทรศัพท์ : 053-943041
Email : charurin.t@cmu.ac.th
John Doe

นางณฑริกา สารศรี

วินัยนักศึกษา
โทรศัพท์ : 053-943067
Email : natarika.wong@cmu.ac.th
Josh Clark

นางทิวาพร คำป่าแลว

สวัสดิการประกันอุบัติเหตุและนักศึกษาเสียชีวิต ส่งเสริมวินัยจราจรและหมวกนิรภัย
โทรศัพท์ : 053-943041
Email : tiwaporn.an@cmu.ac.th
Josh Clark

นายฤทธิรงค์ จันทร์มีศิลป์

ประสานงานราชการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
โทรศัพท์ : 053-943041
Email : rittirong.j@cmu.ac.th
John Doe

นายพงษ์สนิท ปะมาละ

วินัยนักศึกษา
โทรศัพท์ : 053-943067
Email : pongsanit.p@cmu.ac.th