บุคลากร งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

Personnel Disability Support Services

นายธนวัฒน์

นายปรีดา พุทธวงศ์

หัวหน้างานบริการสนับสนุน นักศึกษาพิการ
โทรศัพท์ : 053-943049
Email : preeda.p@cmu.ac.th

สำนักงาน

Office

Josh Clark

นางสาวกนกนพ สมัครเกษตรการ

บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการได้ยิน
โทรศัพท์ : 053-943051
Email : kanoknop.s@cmu.ac.th
John Doe

นายเกียรติศักดิ์ หลิมสกุล

บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการได้ยิน
โทรศัพท์ : 053-943051
Email : kiattisak.lim@cmu.ac.th
Josh Clark

นางสาวจีรนันท์ ขันอ้าย

บริการทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-943051
Email : jeeranant.n@cmu.ac.th
Josh Clark

นางสาวชุณห์พิมาณ พวงสอาด

บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการได้ยิน
โทรศัพท์ : 053-943044
Email : kannika.poungsa@cmu.ac.th
John Doe

นางสาวธันย์ชนก วังคำสาย

บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการได้ยิน
โทรศัพท์ : 053-943044
Email : thanchanok.w@cmu.ac.th
Josh Clark

นางนฤมล วาณิชย์วิริยะกุล

บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
โทรศัพท์ : 053-943051
Email : naruemon.n@cmu.ac.th
Mary Jane

นางสาวพนิดา พอจิต

บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการได้ยิน
โทรศัพท์ : 053-943051
Email : panida.promma@cmu.ac.th
Mary Jane

นางสาวรุ่งทิวา ไชยชมภู

บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสติกและกลุ่มอื่น ๆ
โทรศัพท์ : 053-943044
Email : rungtiwa.c@cmu.ac.th
John Doe

นายยอดทิเบต ธรรมสุภาพร

บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการได้ยิน
โทรศัพท์ : 053-943051
Email : yodtibet.th@cmu.ac.th
John Doe

นางอาทิตยา บุญมาก

บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการเห็น
โทรศัพท์ : 053-943044
Email : atittaya.bunmak@cmu.ac.th