บุคลากร งานพัฒนาทักษะชีวิต

Personel Life Skill Development Section

นายธนวัฒน์

นายสุเมธ สารศรี

หัวหน้างานงานพัฒนาทักษะชีวิต
โทรศัพท์ : 053-943061
Email : sumet.sa@cmu.ac.th

สำนักงาน

Office

Josh Clark

นายวายุภักดิ์ วัชรศิริเสรีกุล

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-943064
Email : wayupak.w@cmu.ac.th
John Doe

นายกีรติ กรุงศรี

สภานักศึกษาฯ และชมรมนักศึกษาจังหวัด
โทรศัพท์ : 053-943061
Email : keerati.k@cmu.ac.th
Josh Clark

นายวัฒนพงศ์ กามูล

ฝ่ายอาสาและบำเพ็ญประโยชน์
โทรศัพท์ : 053-943060
Email : wattanapong.k@cmu.ac.th
Josh Clark

นางสาวณัฐฉัฐ หฤทย์ธนันธร

ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ฯ
โทรศัพท์ : 053-943064
Email : chatsadaporn.s@cmu.ac.th
John Doe

นายศิธภพ เชียงบุญ

อาคารสถานที่ ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์
โทรศัพท์ : 053-943060
Email : sithapob.c@cmu.ac.th
Josh Clark

นายสอาด ทาสุทะ

สารบรรณ และอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 053-943040
Email : saard.t@cmu.ac.th
Mary Jane

นายวรวรรณ ธำรงวนาลัย

สถานที่และการยืมคืนอุปกรณ์
โทรศัพท์ : 053-943040
Email : worawan.th@cmu.ac.th
Mary Jane

นายประทีป ดอนปัน

งานสถานที่และงานช่าง
โทรศัพท์ : 053-943040
Email : pratip.d@cmu.ac.th
John Doe

นายนิพนธ์ จิตรเปรม

อาคารสถานที่ ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์
โทรศัพท์ : 053-943060
Email : niphon.c@cmu.ac.th