ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

Director of Student Development Division

John Doe

นางอัจฉรา ศรีพลากิจ

ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 053-941361
Email : atchara.sr@cmu.ac.th

ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

Assistant Director

John Doe

นายณฐรัช ทองเจิม

ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 053-941361
Email : natarach.th@cmu.ac.th
Josh Clark

นายอัฏฐพล เขื่อนคํา

ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 053-943068
Email : auttapol.k@cmu.ac.th

หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา

Unit Supervisor

John Doe

นายสุเมธ สารศรี

หัวหน้างานพัฒนาทักษะชีวิต
โทรศัพท์ : 053-943061
Email : sumet.sa@cmu.ac.th
Josh Clark

นางสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว
โทรศัพท์ : 053-943043
Email : sutthinee.c@cmu.ac.th
Mary Jane

นายอัฏฐพล เขื่อนคํา

หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ
โทรศัพท์ : 053-943068
Email : auttapol.k@cmu.ac.th
Nix Maxwell

นายสมชาย วาณิชประดิษฐ์

หัวหน้างานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา
โทรศัพท์ : 053-943067
Email : somchai.vani@cmu.ac.th
John Doe

นายณฐรัช ทองเจิม

หัวหน้างานกีฬา
โทรศัพท์ : 053-943061
Email : natarach.th@cmu.ac.th
Josh Clark

นายปรีดา พุทธวงศ์

หัวหน้างานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
โทรศัพท์ : 053-943049
Email : preeda.p@cmu.ac.th
Mary Jane

นายธนวัฒน์ วินาลัย

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-943038
Email : thanawat.w@cmu.ac.th