วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

กองพัฒนานักศึกษา มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการส่งเสริมและ พัฒนานักศึกษา งานด้านกิจกรรมนักศึกษา และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติ
(ประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งและกำหนดอำนาจและหน้าที่ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551)

วิสัยทัศน์ : ของ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองโลกที่รับผิดชอบต่อสังคม”

พันธกิจ

1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. สนับสนุนส่งเสริมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
3. บริการนักศึกษาด้วยความเป็นเลิศ อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษามุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
2. จัดบริการและสวัสดิการ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
3. สร้างเสริมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นผู้มีคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตอาสา

กลยุทธ์

แผนกลยุทธ์ด้านพัฒนานักศึกษา

1. รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen)
2. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สนองต่อความต้องการของนักศึกษา
3. การให้บริการและการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและเท่าเทียมสำหรับทุกคน (Student Development with Equality)
4. การให้บริการและการพัฒนานักศึกษาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของนักศึกษา

แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารองค์กร

1. องค์กรที่ยืดหยุ่นเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการ
2. การจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
3. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

สมรรถนะหลัก

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนานักศึกษา เป็นนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม
ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา)
2. เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก Crowd Management