ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดตั้งให้เป็นส่วนราชการระดับกองตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2519 เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยการให้บริการและ จัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา เช่น จัดหาทุนการศึกษา แนะแนวอาชีพและจัดหางาน จัดกิจกรรมกีฬา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร บริการสนันสนุนนักศึกษาพิการ ให้บริการคำปรึกษาแก้ปัญหาแก่นักศึกษา จัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่นักศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตบัณฑิตให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และในวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองพัฒนานักศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งและกำหนดอำนาจและหน้าที่ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551) มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา งานด้านกิจกรรมนักศึกษา และ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติ

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติ ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และคุณค่า ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม งานกิจการนักศึกษา ควบคู่ไปกับงานด้านวิชาการ อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นผู้ สั่งการ ดูแล รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรวม ในส่วนย่อยระดับคณะต่าง ๆ คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีท่านหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปใช้ชื่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลงานกิจการนักศึกษาระดับคณะ

การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดการ 2 ส่วนคือ ส่วนกลาง ในสำนักงานมหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มีกองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานปฏิบัติสนองนโยบาย และในส่วนคณะ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณบดี มีรองคณบดีท่านหนึ่งรับผิดชอบ หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ เป็นหน่วยงานปฏิบัติสนองนโยบาย

การบริหารงานชุดปัจจุบัน

กองพัฒนานักศึกษาประกอบไปด้วย 7 สายงาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานกีฬา งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ งานพัฒนาทักษะชีวิต งานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา และงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566- 2570) โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดี