งานกีฬา

LSD Department

"งานกีฬามุ่งเน้นในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ การพัฒนาทักษะและความสามารถด้านกีฬา การจัดกิจกรรมกีฬาอย่างหลากหลาย การบริหารจัดการสถานที่กีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยให้ประโยชน์สูงสุดแก่ชาว มช. ทุกคน"

ภารกิจ

1. การบริการและการพัฒนาอาคารสถานที่กีฬา

การพัฒนาและดูแลรักษาอาคารสถานที่กีฬาให้มีมาตรฐานสูงสุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัยและเพียงพอ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานของนักศึกษาและบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

2. การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพของชาว มช. (Sports for All)

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และบุคลากรทุกกลุ่มผ่านกิจกรรมกีฬา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนสุขภาพที่ดี โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุมทุกความสนใจ

3. การพัฒนาทักษะและความสามารถทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

สนับสนุนนักกีฬาในการพัฒนาทักษะ และความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยให้การฝึกซ้อม ฝึกอบรมที่มีคุณภาพ และสร้างโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับสูง

4. การสนับสนุนทางการบริการวิทยาศาสตร์การกีฬา

นำวิทยาศาสตร์การกีฬา มาใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนานักกีฬา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย โดยให้บริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่ทั้งนักกีฬา นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

โทรศัพท์

อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1 : 053-943059
อาคารพลศึกษา ชั้น 1 : 053-943062
สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ : 053-943050