งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ

LSD Department

"การได้ดำรงชีวิตประจำวันอย่างปกติสุขและการมีความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษา ตลอดจนจบการศึกษา คือเป้าหมายสูงสุดของเรา"

ภารกิจ

1. บริการด้านทุนการศึกษา

บริการ ให้คำปรึกษา หรือให้คำแนะนำด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เช่น ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก หรือเงินช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังหลักของประเทศที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนการเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

2. บริการด้านกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา

ให้บริการและปรึกษาด้านการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของผู้กู้ยืมที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือสาธารณะเพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนกองทุน โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

3. บริการด้านสร้างเสริมสุขภาวะ

ให้บริการสวัสดิการด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา การป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ และส่งเสริมการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในมหาวิทยาลัย สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาวะที่ดี และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ในขณะที่เข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้

4. ประสานงานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • วางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  • การจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ควบคุมดูแลด้านงบประมาณและรายงานสถานะกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประสานงานการประชุมและการจัดสัมมนา ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อเรา

งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ
ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 053-943037 ,053-943032

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

โทรศัพท์: 053-941360

งานสร้างเสริมสุขภาวะ

โทรศัพท์: 053-943047

งานประสานงานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์: 053-943045