งานบริหารทั่วไป

Scholarship Support and Wellbeing Services

"ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการให้บริการแก่ทุกสายงานอย่างเต็มความสามารถ :GA"

ภารกิจ

สนับสนุนการดำเนินงานสายงานสังกัดกองพัฒนานักศักษา จำนวน 7 หน่วย ดังนี้

  • สารบรรณ
  • บุคคล
  • การเงิน
  • พัสดุ ครุภัณฑ์
  • ยานพาหนะ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • งานประชุม/เลขานุการ

เพื่อทำให้การดำเนินงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13

ติดต่อเรา

งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 053-943038