งานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา

LSD Department

"มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งเป็นแหล่งให้การศึกษา การเรียนรู้ โอกาส และประสบการณ์แก่นักศึกษา"

ภารกิจ

  1. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านงานพิธีการ รัฐพิธี พระราชพิธี
  2. ควบคุมความประพฤตินักศึกษา ยาเสพติด แอลกอฮอล์ บุหรี่ จัดระเบียบสังคม วินัยจราจร
  3. วินัยนักศึกษา
  4. ประสานงานราชการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
  5. สวัสดิการนักศึกษาประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต

ติดต่อเรา

งานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา
ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

แผนที่ :

โทรศัพท์ :

053-943041, 053-943067