งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

Disability Support Services

"เรามีความเชื่อว่า การศึกษาสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้& โดยเรามีหัวใจในการให้บริการสนับสนุน คือ Education for All และ All for Education รวมถึง Everyone Has a Right to Education "

ภารกิจ

จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนร่วมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล

1. บริการสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาพิการ

โดยจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

2. บริการและพัฒนาผู้บกพร่องทางการเห็น (Visual Impairments)

3. บริการสนับสนุนและพัฒนาผู้บกพร่องทางการได้ยิน (Hearing Impairments)

4. บริการสนับสนุนและพัฒนาผู้บกพร่องทางร่างกาย (Physical Impairments)

5. บริการสนับสนุนและพัฒนาผู้บกพร่องที่ไม่ประจักษ์ทางกายภาพ (ASD LD BED)

  • บุคคลออทิสติก (Autism Spectrum Disorder)
  • บกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disorder)
  • บกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ (Behavioral and Emotional Disorders)

ติดต่อเรา

งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 1 หอพักหญิง อาคาร 3 เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

TikTok: DSSCMU
โทรศัพท์: 053-943044, 053-943051

VIDEO