งานพัฒนาทักษะชีวิต

LSD Department

"มุ่งให้บริการโดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาของนักศึกษา ให้มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตและการทำงาน รวมถึงการสนับสนุนองค์การนักศึกษาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลประโยชน์ให้กับนักศึกษาอย่างสูงสุด"

ภารกิจ

การพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา

ร่วมออกแบบการจัดกิจกรรม การออกแบบกระบวนการและผลลัพธ์การเรียนรู้ให้กับองค์การนักศึกษาผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงการและกิจกรรมเป็นฐาน ประกอบกอบด้วย

 1. สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเซียงใหม่
 2. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเซียงใหม่
 3. ฝ่ายวิชาการ
 4. ฝ่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์
 5. ฝ่ายศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
 6. ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
 7. กิจกรรมจิตอาสาและงานด้าน USR

การบริการองค์การนักศึกษา

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาในงาน

 1. ธุรการและงานสารบัญ
 2. การเงิน พัสดุและเบิกจ่ายงบประมาณ
 3. งานอาคารสถานที่
 4. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และงานช่าง

ติดต่อเรา

งานพัฒนาทักษะชีวิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ :

053-943060

Website :

https://sites.google.com/a/elearning.cmu.ac.th/life-skills-development/home


Facebook :

https://www.facebook.com/activityCMU