ค่ายอาสาร่วมพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มข. - มช.) ครั้งที่ 32

26 - 30 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนบ้านท่ากระเสริม ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยอธิการบดี บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 45 คน

×