มช. มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณคณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำนักศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนอธิการบดี มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับคณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำนักศึกษาคณะที่มีนักศึกษามาใช้สิทธิมากที่สุด เรียงลำดับ 1 - 3 คือ ลำดับที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 416 คน มาลงคะแนน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 94.95 ลำดับที่ 2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 909 คน มาลงคะแนน 849 คน คิดเป็นร้อยละ 93.40 และลำดับที่ 3 คือ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 822 คน มาลงคะแนน 677 คน คิดเป็นร้อยละ 82.36 และ คณะที่มีอัตราส่วนนักศึกษามาใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด เรียงลำดับ 1 - 3 คือ ลำดับที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.78 ลำดับที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.18 ลำดับที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.14 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 เพื่อสร้างกำลังใจ ยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

×