เพราะการมีสุขภาพที่ดี เริ่มต้นที่การรับรู้

กองพัฒนานักศึกษาได้ให้บริการวัดองค์ประกอบร่างกาย (เช่น อัตราไขมัน อัตรากล้ามเนื้อ ค่าดัชนีมวลกาย มวลกระดูก) พร้อมทั้งได้วางแผนโภชนาการการกินและการออกกำลังกายให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยจัดกิจกรรมวันที่ 12 13 19 20 มีนาคม ที่ผ่านมา (และในครั้งต่อไปวันที่ 26 และ 27 มีนาคมนี้)

×