อบรมเชิงปฎิบัติการ "กิจกรรมดูแลสุขภาพกายใจ"

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น CMU Mental Health Center ร่วมกับงานสร้างเสริมสุขภาวะและงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "กิจกรรมดูแลสุขภาพกายใจ" สำหรับเครือข่ายผู้ดูแลนักศึกษาด้านสุขภาพจิต (Self Care Activities for CMU Mental Health Network) โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 40 คน ณ โรงแรม Meliá Chiang Mai ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงาน CMU Mental Health Center (ศูนย์สุขใจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ หรือ Self Care และลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเอง รวมถึงออกแบบกิจกรรมในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา

×