ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การวิจัย พัฒนาต่อยอดกิจกรรมไปสู่งานทางวิชาการและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม

MOU เครือข่ายดำเนินงาน AUN – AYCF แห่งประเทศไทย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การวิจัย พัฒนาต่อยอดกิจกรรมไปสู่งานทางวิชาการและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "เครือข่ายดำเนินงาน AUN – AYCF แห่งประเทศไทย" โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสมาชิกเครือข่าย AUN-AYCF ทั้ง 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) เพื่อการบริหารจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดกิจกรรมไปสู่งานทางวิชาการและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาการให้แก่ชุมชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างนิสิต นักศึกษา และศิษย์เก่า และการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ AUN-AYCF โครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย การตีพิมพ์บทความลงในวารสารทางวิชาการ และการเผยแพร่สื่อวิดิทัศน์ ภายใต้เจตนารมณ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

×