วันรีไซเคิลโลก 2567

เริ่มรีไซเคิล อย่างไรใน "วันรีไซเคิลโลก 2567"
1. ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกให้น้อยลง
2. แยกขยะก่อนทิ้ง
3. ซ่อมแซมหรือนำสิ่งเก่ากลับมาใช้ใหม่
4. ใส่สิ่งของที่สะอาดและแห้ง ลงในถังขยะรีไซเคิล
5. เรียนรู้การรีไซเคิลและส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องให้เพื่อนๆ
6. รีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
7. รีไซเคิลกล่องบรรจุภัณฑ์

×