คุณภาพอากาศเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐาน

ช่วงนี้คุณภาพอากาศเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานอยู่ในระดับ มีผลกระทบ *รุนแรงต่อสุขภาพ*

×