มช. นำนักศึกษาเผยแพร่ความงดงามทางวัฒนธรรม บนเวทีล้านนาสู่มรดกภูมิปัญญา "บูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 4"

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าภาพโครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 4 (The 4th ASEAN Youth Cultural Forum Thailand Chapter) AUN-AYCF-Thailand เวทีล้านนาสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้นำนักศึกษาจาก 5 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่​) รวมถึงผู้แทนจากสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 โซนลิฟต์แก้ว เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

×