โครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน AUN - AYCF Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน AUN - AYCF Thailand ระหว่างวันที่ 6-11 เมษายน 2567 ณ​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย AUN -AYCF Thailand 5 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่​)รวมถึงผู้แทนจากสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่

×