ศึกษาดูงานศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. คณะศึกษาดูงานจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาพิการ เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการนักศึกษาพิการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ พร้อมภาพบรรยากาศ

×