CMU DNA

Smart Heart

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 1. งานพัฒนาทักษะชีวิต

  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-943060
  Website : https://sites.google.com/a/elearning.cmu.ac.th/life-skills-development/home
  Facebook : https://www.facebook.com/SDonestopservice

 2. งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

  โทรศัพท์ : 053-943049, 053-943051
  โทรสาร : 053-943044
  Facebook : https://www.facebook.com/DSSCMU

Smart Health

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 • งานกีฬา

  โทรศัพท์ : 053-9430578
  Line : @sportcenterCMU
  Facebook : http://www.facebook.com/sportscenterCMU

 • งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
  1. งานทุนการศึกษา

   โทรศัพท์ : 053-943032

  2. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

   โทรศัพท์ : 053-941360

  3. งานสร้างเสริมสุขภาวะ

   โทรศัพท์ : 053-943047

Smart Character

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 • งานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา
  1. งานสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

   โทรศัพท์ : 053-943041
   Facebook : https://www.facebook.com/DisciplineCMU

  2. ควบคุมความประพฤตินักศึกษา ยาเสพติด แอลกอฮอลล์ บุหรี จัดระเบียบสังคม วินัยจราจร

   โทรศัพท์ : 053-943041

  3. งานวินัยนักศึกษา

   โทรศัพท์ : 053-943067

  4. งานด้านประสานงานราชการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร

   โทรศัพท์ : 053-943041

  5. งานสวัสดิการประกันอุบัติเหตุและนักศึกษาเสียชีวิต ส่งเสริมวินัยจราจรและหมวกนิรภัย

   โทรศัพท์ : 053-943065

  6. งานด้านสนับสนุนดำเนินงาน

   โทรศัพท์ : 053-943041

Smart English

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Smart IT

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Smart Brain

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง