กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร เพื่อส่งเสริมความเป็นสากล

1. จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้เครือข่าย ASEAN University Network

1.1 ASEAN Cultural Youth Forum
1.2 ASEAN Student Leader Forum
1.3 ASEAN Educational Forum and Young Speaker Contest

2. การจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มี MOU

2.1 Can Tho University

3. การพานักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรม 3 พลัง (มช. มข. มอ.)

4. การพานักศึกษาไปต่างประเทศในกิจกรรม Survival trip


สถิติการให้บริการ

สถิติจำนวนประเทศ และจำนวนนักศึกษาปริญญาตรี ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ Download