พัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา


ข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา

  1. การพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมนักศึกษา
    1.1 องค์การนักศึกษา คือ ผู้แทนนักศึกษา ประกอบด้วย สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรมกิจกรรมนักศึกษา
    1.2 SD Academy คือ แพลตฟอร์มนำเสนอแนวคิด (ideas) สำหรับนักศึกษาที่มีความฝันหรือความสนใจในการทำกิจกรรมพัฒนาตนเองหรือพัฒนาผู้อื่น
  2. การพัฒนานักศึกษาผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้แทนนักศึกษา