ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางอัจฉรา ศรีพลากิจ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำนักศึกษา นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ (ประเภทนักศึกษาทั่วไป) และนายเกียรติศักดิ์ คงทน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ (ประเภทนักศึกษาพิการ) เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 เขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตภ์ จังหวัดอุตรดิตภ์