สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง

มีกระบวนการแต่งตั้งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โดยส่งเสริมให้ผู้นักศึกษาดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่ ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ การตัดสินใจ การรับผิดชอบ การมีส่วนร่รวม และมีความเป็นตัวแทนที่ดีในทุกระดับการตัดสินใจ

https://sites.google.com/a/elearning.cmu.ac.th/life-skills-development/rabeiyb-xngkhkar-naksuksa-mhawithyalay-cheiynghim