1. Proportion of students with disabilities

– จำนวนนักศึกษาพิการเรียนร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 59 คน


2.Proportion of employees with disabilities

-จำนวนพนักงานที่มีความทุพพลภาพ กองพัฒนานักศึกษามีบุคลากรประเภทความพิการบกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง) เข้าปฏิบัติหน้าที่จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ส่วนงาน)

3.Measures against discrimination

(3.1)-นโยบายการรับสมัครแบบไม่เลือกปฏิบัติ

(3.2)-การเข้าถึงการสมัครกลุ่มที่มีบทบาทต่ำกว่าการติดตามมหาวิทยาลัย

(3.3)-การเข้าถึงการรับสมัครกลุ่มที่มีบทบาทต่ำในมหาวิทยาลัย

(3.4)-นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ

(3.5)-มหาวิทยาลัยมีความความหลากหลายของเจ้าหน้าที่/มีหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้คำแนะนำและดำเนินการตามนโยบาย

(3.6)-การสนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

(3.7)-โครงการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี บริการและความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้พิการ

(3.8)-บริการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการสอนเสริมสำหรับนักศึกษาผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 2563

(3.9)-โครงการส่งเสริมแนวทางประกอบอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

(3.10)-นโยบายที่พักสำหรับผู้ทุพพลภาพ