การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

  1. บริการ สถานที่กีฬา สนามต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://sdd.oop.cmu.ac.th/sddnew/th/sports-venue/
2. บริการ สิทธิการบริการสุขภาพของ นักศึกษา http://sdd.oop.cmu.ac.th/sddnew/th/health-services/

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุทรี่และการบริโกคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่