1. ทุนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จาก COVID-19

2. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

3. ทุน นศ.ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง

4.ทุนส่วนกลาง

5. ทุนคณะ